Spoločnosť Motoren s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,
aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť MOTOREN, s.r.o., so sídlom Myslavská 64/87, 040 16 Košice, IČO: 44 229 135, email: motoren@motoren.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie vašej objednávky a splnenia si povinností, ktoré nám vyplývajú z tejto zmluvy a zo zákona. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje aj na iný účel, napr. priamy marketing. Pokiaľ navštívite naše priestory, budeme spracúvať aj váš obrazový záznam.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email aj za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu. Pokiaľ sa registrujete do vernostného programu budeme spracúvať vaše osobné údaje vrátane údajov o objednávkach a platbách aj za účelom získania ponúkaného benefitu.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove, ochrany majetku tretích osôb a bezpečnosti.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email motoren@motoren.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu MOTOREN, s.r.o., Myslavská 64/87, 040 16 Košice,
 • odovzdaním oznámenia v prevádzke prevádzkovateľa.

7. Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

8. Komu vaše údaje poskytujeme?

K tomu, aby sme vám mohli zaslať objednaný tovar, poskytujeme vaše osobné údaje vybranému dopravcovi. V prípade kontroly sprístupňuje vaše osobné údaje príslušnému kontrolnému orgánu, ako je daňový úrad alebo SOI.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje prijaté cez kontaktný formulár alebo v rámci bežnej komunikácie mailom uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ si od nás objednáte tovar, uchovávame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov pre prípad uplatnenia nárokov v budúcnosti. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. S vašim súhlasom uchovávame vaše osobné údaje v súvislosti s marketingovou komunikáciou po dobu 5 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Pokiaľ ste sa registrovali do vernostného programu, uchovávame za týmto účelom vaše osobné údaje po dobu vášho zotrvania vo vernostnom programe.

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA iba v súvislosti s používaním služieb Google.

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email motoren@motoren.sk.Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a aplikáciách:

 • Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom web stránky sú šifrované a stránka zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

14. Aké máte práva?

a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

15. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email motoren@motoren.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu MOTOREN, s.r.o., Myslavská 64/87, 040 16 Košice,
 • odovzdaním oznámenia v prevádzke prevádzkovateľa.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.