Spoločnosť Motoren s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosti MOTOREN s.r.o.

Článok I
Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (ďalej len „kúpna zmluva“).  VOP sú neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúcim/prevádzkovateľom je spoločnosť MOTOREN s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 22026/V, so sídlom Myslavská 64/87, 040 16 Košice, IČO: 44229135, DIČ: 2022632854, IČ DPH: SK2022632854, tel.č.: 00421 905 310 064, email: motoren@motoren.sk (ďalej len "predávajúci").
 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 5. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.motoren.sk.
 2. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu medzi zmluvnými stranami.
 3. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice I
  Tel.č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

Článok II
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Na stránkach e-shopu sú zobrazené bežne dodávané tovary. Okrem nich môže kupujúci požiadať aj o zhotovenie tovaru podľa svojich osobitných požiadaviek, t.j. o výrobu náhradných dielov podľa požiadaviek (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na motoren@motoren.sk
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na e-shope alebo e-mailom.
 3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Kúpiť“. Po ukončení nakupovania prejde kupujúci do pokladne, kde si zvolí objednávku bez registrácie alebo s registráciou.  Následne vyplní fakturačné údaje, zvolí spôsob dopravy a platby. Po kontrole sumarizácie objednávky odošle kupujúci objednávku kliknutím na „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.  Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
 4. Objednávka uskutočnená e-mailom má obsahovať nasledovné údaje:
 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštová adresa pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo alebo e-mail
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob platby
 • Spôsob dopravy

a v prípade podnikateľa aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Prijatie objednávky je automaticky potvrdené predávajúcim. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto obchodných podmienok alebo zo zákonných dôvodov.

Článok III
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať ešte nevyexpedovanú objednávku bez udania dôvodu a bezplatne zaslaním e-mailu na motoren@motoren.sk. Pri storne objednávky je potrebné uviesť základné údaje o objednávke, a to hlavne jej číslo, dátum odoslania a meno a priezvisko (názov) kupujúceho.
 2. V prípade stornovania už zaplatenej objednávky kupujúcim, je predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky zo strany kupujúceho, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba.

Článok IV
Užívateľský účet a vernostný program

 1. Kupujúci má možnosť pri uskutočnení objednávky ale aj mimo nej registrovať sa na internetovej stránke www.motoren.sk, Registráciou dochádza k vytvoreniu užívateľského účtu, v ktorom sa evidujú osobné údaje registrovaného užívateľa a údaje o jeho nákupoch.
 2. Registrovaný užívateľ získa zľavu na ďalšie nákupy, pokiaľ jeho hodnota objednávok dosiahne nasledovné hodnoty bez DPH:
 • Zľava 10% pri súhrne objednávok za rok v hodnote 1 500 Eur
 • Zľava 15 % pri súhrne objednávok za rok v hodnote 5 000 Eur
 • Zľava 20 % pri súhrne objednávok za rok v hodnote 10 000 Eur

Za týmto účelom sa za objednávku považuje len tá objednávka, ktorá bola riadne zrealizovaná, kupujúci zaplatil riadne a včas kúpnu cenu a od zmluvy neodstúpil.

 1. Registrovaný užívateľ môže požiadať o vymazanie užívateľského účtu zaslaním žiadosti na motoren@motoren.sk.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať objednaný tovar v mieste určenia;
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;
 2. zaslať kupujúcemu originál faktúry – daňový doklad. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI
Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených v eshope sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane DPH, keďže predávajúci je jej platcom.
 2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti v závislosti od požiadaviek záujemcu.
 3. Konečná cena je cena vrátane všetkých daní a poplatkov za poštovné. Keďže cena poštovného závisí od viacerých okolností (napr. hmotnosť, krajina dodania) nie je možné ju presne vyčísliť k momentu odoslania objednávky. Presná výška poštovného bude vyčíslená až okamihom odoslania tovaru.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný originál faktúry – daňový doklad. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VII
Platobné podmienky

 1. Pri dodaní v rámci SR a ČR si môže kupujúci zvoliť z nasledovných spôsobov platby:
 1. vopred bankovým prevodom
 2. na dobierku.

V prípade objednávky v hodnote menej ako 13 eur bez poštovného a pri dodaní do iných krajín, môže kupujúci zaplatiť dohodnutú cenu len vopred bankovým prevodom, platba na dobierku nie je možná. Platobné podmienky budú kupujúcemu oznámené  po prijatí objednávky. V prípade platby vopred na bankový účet bude tovar expedovaný až po zaplatení.

Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania dohodnutej ceny na bankový účet predávajúceho. Lehota dodania závisí od zvoleného spôsobu prepravy a krajiny dodania.
 2. V prípade tovaru na zákazku bude termín dodania dohodnutý s kupujúcim individuálne.  
 3. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.
 4. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Zmluvné strany sa môžu dodatočne dohodnúť aj na inom mieste plnenia a spôsobe doručenia.
 6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.
 7. Predávajúci si účtuje poštovné,ktoré bude presne vyčíslené až pri expedovaní tovaru, keďže jeho výpočet závisí od viacerých podmienok (napr. hmotnosť,rozmery a skladnosť zásielky,obsah zásielky napr. krehké, krajina dodania). Tovar je zasielaný cez Slovenskú poštu. Cenník je zverejnený na https://cennik.posta.sk/.
 8. Osobný odber tovaru je možný na adrese Hospodársky dvor PD, Janovik 120, Prešov. Pri osobnom odbere je potrebné zaplatiť vopred na bankový účet predávajúceho.
 9. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 10. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na motoren@motoren.sk .
 11. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom čase,  predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie.

Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. 

Článok X
Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

MOTOREN, s.r.o.
Hospodársky dvor PD, Janovik 120, 082 03 Prešov
alebo mailom na motoren@motoren.sk.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:

MOTOREN, s.r.o.
Hospodársky dvor PD, Janovik 120, 082 03 Prešov
Pri osobnom odovzdaní tovaru je potrebné predávajúceho vopred kontaktovať ohľadom dohodnutia termínu odovzdania.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 2. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručenýalebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 6. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok XI
Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail motoren@motoren.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke  http//ec.europa.eu/consumers/odr/Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 9. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XII
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.motoren.sk

Článok XIII
Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XIV
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v sekcii : Ochrana osobných údajov.

Článok XV
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.motoren.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.motoren.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2018.